پخش زنده

اگر مایل هستید به هیپ هاپ خدمت بکنید
به شما امکانِ رویِ آنتن رفتن به صورتِ زنده 
را در این بخش از رسانه یِ پرخاشگر خواهیم داد برایِ اطلاع بیشتر به اینستاگرام دایرکت بدهید

  • Instagram